Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Konference Absolventi filologických oborů dnes a zítra

Dne 22. září 2011 se v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) konala konference Absolventi filologických oborů dnes a zítra, jejímž cílem byla výměna zkušeností a názorů filologických odborníků z akademického a neakademického prostředí. Tematicky byly jednotlivé příspěvky orientovány na zhodnocení současného stavu filologických oborů na univerzitách a perspektivu jejich inovací.

Po úvodním slově děkana FF UP Jiřího Lacha, ve kterém upozornil na důležitost inovací stávajících oborů na fakultě s ohledem na aktuální potřeby trhu práce, byl dopolední program věnován prezentaci projektů inovací, které realizují filologické obory na FF UP i jiných univerzitách v České republice. Předně byl prezentován projekt Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce, který je od ledna 2011 realizován na čtyřech filologických katedrách FF UP (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra bohemistiky, Katedra romanistiky a Katedra slavistiky). Ve svých příspěvcích představili Darina Hradilová, Jaromír Kadlec a Ladislav Vobořil formu, jakou se jednotlivé katedry zapojily do projektu. Dana Hlaváčková z Masarykovy univerzity v Brně dále představila nový obor na Filozofické fakultě MU kombinující jazykovědnou složku tradiční vysokoškolské výuky bohemistiky se základy počítačového zpracování přirozeného jazyka. Ze zástupců Univerzity Palackého vystoupil se svým příspěvkem i Pavel Král z Katedry anglistiky a amerikanistiky, který představil inovaci oboru prostřednictvím modulů odborného překladu a tlumočení. Jako poslední vystoupila Hana Katrňáková z Centra jazykové přípravy Masarykovy univerzity v Brně, kde úspěšně spustili projekt Compact zaměřený na kurzy měkkých manažerských dovedností (soft skills) v cizích jazycích.

V odpolední části se pozornost zaměřila na absolventy filologických oborů a to z pohledu Úřadu práce ČR, který je často první institucí, která s absolventy spolupracuje. Svoje zkušenosti s nimi představila Jolana Palinková. Tato část byla doplněna o zprávu z výzkumu mezi absolventy filologických oborů UP, který v roce 2011 realizovalo Laboratoř sociálně-vědních oborů při Katedře sociologie a andragogiky FF UP.

Poslední panel příspěvků už patřil zástupcům z řad absolventů, kteří se s posluchači podělili o své zkušenosti s praxí a poskytli tak zpětnou vazbu akademikům, kteří neustále pracují na inovacích svých oborů.

Dovolujeme si vám předložit sborník, který mapuje jednotlivá témata a vystoupení, jež zazněla během konference. Články a prezentace jsou doplněny o rozhovory s absolventy, kteří tak doplnili mozaiku dnešního stavu filologických oborů z pohledu uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce.

Potěšilo by nás, kdyby se sborník stal podnětem pro další práci v oblasti inovací stávajících oborů.

Ing. Pavlína Grigárková
Hlavní řešitelka projektu
 
Mgr. Dana Hellová
Koordinátorka projektu

Video z konference